KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych Związek Gmin Radomka, Zachęta 57 26-650 Przytyk
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań Związku – na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. oraz na podstawie statutu
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z
instrukcją kancelaryjną
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, bądź jeśli zbieranie danych będzie odbywało się na
podstawie zgody – odwołania zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8) Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9) Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
10) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.