ZWIĄZEK GMIN RADOMKA

Związek Gmin Radomka powstał w 1997 roku, zrzesza 6 gmin Mazowsza położonych w zlewni rzeki Radomki począwszy od jej źródła w następującej kolejności: Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Przytyk, Zakrzew, Jedlińsk.

Zadaniem Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska a w szczególności: opracowanie i realizacja programu retencji rzeki Radomki i jej dopływów; ochrona różnorodności fauny i flory; podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z zakresu usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz zanieczyszczeń stałych; tworzenie warunków do rozwoju turystyki.

Charakterystyka gmin:

Wchodzące w skład związku gminy są różnej wielkości, a ich sieć osadnicza w przeważającym stopniu pełni funkcje mieszkalne dla rolników Powierzchnia sześciu gmin związku wynosi 73 624 ha, zamieszkuje je ludność w liczbie 55 851 osób, co daje średnie zagęszczenie 77 osób na kilometr kwadratowy. Gminy Wieniawa, Wolanów, Przytyk przylegają bezpośrednio do wybudowanego na rzece Radomce zbiornika wodnego Domaniów o powierzchni 500 ha.

Dotychczasowe działania związku:

Od 1999 r. na terenie gmin tworzących związek z powodzeniem funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów, którego wprowadzenie poprzedzone było przeprowadzeniem, przy współudziale Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu, akcji informacyjnej mającej na celu przybliżenie problemu powstających odpadów. Wykłady takie odbywały się zarówno w szkołach (przeznaczone dla młodzieży szkolnej), jak i w urzędach gmin (przeznaczone dla dorosłych mieszkańców). Organizowane były konkursy wiedzy ekologicznej, w których nagrodami były wycieczki klasowe do ogrodu botanicznego w Powsinie i cenne nagrody rzeczowe.

W roku 2000 został opracowany ramowy program przedsięwzięcia ochrona wód zlewni rzeki Radomki, który w 2001 r. zgłoszono do Wojewódzkiego Programu Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001-2006. W 2001 r. związek wybudował sześć jednakowych ekologicznych placów zabaw dla dzieci (całość wykonana z drewna). W listopadzie 2001 r. Związek Gmin Radomka otrzymał 200 tyś. zł nagrodę Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej za najlepszą realizację zadań zgłoszonych do IV edycji Konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich. Nagroda została przeznaczona na wykonanie ośmiu ogródków ekologicznych. Powstały one pod koniec 2001 r. Związek posiada roczny terminarz wywozu odpadów w formie kalendarza.