Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego Związku Gmin ,,Radomka”

 
Zarząd Związku Gmin „Radomka” ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego Związku Gmin „RADOMKA”.
Liczba etatów :  1/2 
Główne obowiązki:
Prowadzenie biura związku, w tym:
 • organizowanie imprez, konkursów, akcji
 • przeprowadzanie przetargów,
 • protokołowanie posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu Związku.
Wymagania:
Wykształcenie : wyższe
Wymagane dokumenty:
 1. Kopia dowodu osobistego
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie
 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 5. Życiorys i list motywacyjny.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.  Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa na okres próbny tj, na 3 miesiące. Jeżeli wykonywanie obowiązków nie będzie budzić zastrzeżeń pracodawca podpisze umowę z pracownikiem na czas określony.
Dokumenty należy składać do dnia  03.07.2017 roku w Urzędzie Gminy w Zakrzewie pok. Nr 17 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego w Związku Gmin „Radomka„. 
Inne informacje :
 1. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
 2. osoby , których oferty zostaną odrzucone , nie będą powiadamiane.
 3. oferty , które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.
 5. informacje o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej  Związku Gmin „Radomka”  oraz na tablicy informacyjnej     w Urzędzie  Gminy w Zakrzewie.

Możliwość komentowania została wyłączona.