Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego Związku Gmin ,,Radomka”

 
Zarząd Związku Gmin „Radomka” ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego Związku Gmin „RADOMKA”.
Liczba etatów :  1/2 
Miejsce pracy: Budynek Urzędu Gminy w Przytyku, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk
 
Główne obowiązki:
Prowadzenie biura związku
·        Pozyskiwanie środków zewnętrznych
Organizowanie imprez, konkursów, akcji
Protokołowanie posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu Związku.
Wymagania:
1.     wykształcenie wyższe,
2.     obywatelstwo polskie,
3.     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4.     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
 z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5.     umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego,
6.     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
7.     dyspozycyjność,
8.     umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
9.     prawo jazdy kat. B.
Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
2. Życiorys (cv).
3. List motywacyjny.
4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kompetencje zawodowe.
5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata: o posiadaniu zdolności
    do czynności  prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności.
6. Klauzula i Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.  Z wybranym
kandydatem zostanie podpisana umowa na okres próbny tj, na 6 miesięcy. Jeżeli wykonywanie
obowiązków nie będzie budzić zastrzeżeń pracodawca podpisze umowę z pracownikiem
na czas nie określony.
Dokumenty należy składać do dnia  20.05.2022 roku w Urzędzie Gminy w Przytyku
pok. Nr 35 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego
w Związku Gmin „Radomka„. 
Inne informacje :
         1. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
         2. Osoby , których oferty zostaną odrzucone , nie będą powiadamiane.
         3. Oferty , które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą
             rozpatrywane.
         4. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.
         5. Informacje o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będą umieszczone
             na stronie internetowej Związku Gmin „Radomka”  

 

 

                                                               Przewodniczący Zarządu
                                                                                 /-/Dariusz Wołczyński

Możliwość komentowania została wyłączona.