Ogłoszenie na pracownika administracyjno-biurowego

Zarząd Związku Gmin „Radomka” z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57 poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego Związku Gmin „RADOMKA” .

Liczba etatów :  1/2 

Główne obowiązki:

Prowadzenie biura związku, w tym:

 • organizowanie imprez, konkursów, akcji

 • przeprowadzanie przetargów,

 • protokołowanie posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu Związku.

Wymagania:

Wykształcenie : wyższe.

Wymagane dokumenty:

 1. Kopia dowodu osobistego

 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie

 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności

 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 5. Życiorys i list motywacyjny.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa na okres próbny tj, na 3 miesiące. Jeżeli wykonywanie obowiązków nie będzie budzić zastrzeżeń pracodawca podpisze umowę z pracownikiem na czas określony.

Dokumenty należy składać do dnia  22.11.2011 roku w Urzędzie Gminy w Zakrzewie pok. Nr 17 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego w Związku Gmin „Radomka„. 

Inne informacje :

 1. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone,

 2. osoby , których oferty zostaną odrzucone , nie będą powiadamiane,

 3. oferty , które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

 4. otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

 5. informacje o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej  Związku Gmin „Radomka”  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Przytyk.

Możliwość komentowania została wyłączona.